Optimaal presteren en duurzaam succes voor topatleten en high performers

Algemene voorwaarden en disclaimer

Artikel 1 Definities


1.1De opdrachtnemer: BALLANCE.
1.2 De opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer
opdracht geeft tot levering van diensten.
1.3 Diensten: Trainingen, (groeps)begeleiding en coaching en/of consultancy die
door BALLANCE. geleverd wordt aan de opdrachtgever.
1.4 De start van een dienst is de starttijd op overeengekomen leverdatum van de
dienst en het einde van een dienst is de eindtijd op de einddatum zoals
overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2 Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane
offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van levering- en/of andere voorwaarden van de
opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 3 Uitvoering, Inschrijving, annulering & betaling


3.1 Diensten van BALLANCE. worden uitgevoerd door BALLANCE. managers en
medewerkers.
3.2 Trainingen/opleidingen starten alleen bij volledige groepen. Bij niet volledige
groepen wordt contact opgenomen voor een alternatief.
3.3 Een inschrijving voor een cursus/training/opleiding is geldig via het door de
opdrachtgever ingevulde inschrijfformulier op de website: www.www.ballance.nl waarmee
opdrachtgever automatisch akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van
BALLANCE. en de overige afspraken die via e-mail correspondentie overeen zijn
gekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
3.4 Bij inschrijving voor een dienst geldt een bedenktermijn van 14 dagen voor de
opdrachtgever. De datum van inschrijving geldt zoals bij binnenkomst bij de
opdrachtnemer vermeld staat.
3.5 Bij inschrijving voor een training geldt 30% annuleringskosten van het gehele
factuurbedrag van de dienst vanaf 30 dagen voorafgaand aan de eerste
trainingsdatum, ook al is een betaling in termijnen overeengekomen.
3.6 Bij inschrijving voor een cursus/opleiding/training geldt 50% annuleringskosten
van het gehele factuurbedrag van de dienst vanaf 15 dagen voorafgaand aan de
eerste trainingsdatum, ook al is een betaling in termijnen overeengekomen.
3.7 Bij inschrijving voor een training geldt 100% annuleringskosten van het gehele
factuurbedrag van de dienst vanaf 8 dagen voorafgaand aan de eerste
trainingsdatum, ook al is een betaling in termijnen overeengekomen.
3.8 Bij ziekte, blessure of welke andere redenen dan ook van de opdrachtgever
gedurende de dienst en of training/opleiding/cursusperiode wordt geen restitutie van
(een deel van) het factuurbedrag verleend.
3.9 Indien één van de trainers/docenten/coaches ziek of geblesseerd is op de
afgesproken dienstdatum/data zal een alternatieve datum worden gezocht en
overlegd.
3.10 Bij inschrijving voor een dienst bij opdrachtnemer dient het verschuldigde
bedrag overgemaakt te worden op het op de factuur vermeldde IBANbankrekeningnummer ten behoeve van BALLANCE. o.v.v. het factuurnummer vóór
of op de overeengekomen betalings-(termijn- )datum/data.
3.11 Bij latere betaling dan vermeld onder 3.10 is de opdrachtgever automatisch in
verzuim en is vertragingsrente verschuldigd van minimaal 2% van het gehele
desbetreffende factuurbedrag voor elke maand dat de opdrachtgever met betaling in
verzuim is.
3.12 Opdrachtgever zal zowel de buitengerechtelijke als de rechtelijke kosten dienen
te betalen die zijn ontstaan ter invordering van de openstaande factuur, met een
minimum van 15% van de factuurwaarde.
3.13 Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te
weigeren.
3.14 Opdrachtgever staat toe dat gemaakt foto- en/of film/geluidsmateriaal dat tijdens
de training/opleiding/cursus wordt gemaakt, gebruikt wordt voor promotionele
doeleinden. Indien een deelnemer dit niet wil, dient hij/zij dit schriftelijk aan
opdrachtnemer kenbaar te maken en is dit geldig op het moment dat opdrachtnemer
een ontvangstbevestiging van dit bericht heeft verstuurd aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Aansprakelijkheid & klachtenprocedure


4.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove
schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe en/of indirecte schade
door welke oorzaak dan ook ontstaan in de, of ten gevolge van de uitvoering of niet
uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het
bedrag van de vergoeding van de te leveren diensten.
4.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of
grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe en/of indirecte
schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de opdrachtgever
en/of deelnemer. De aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de
vergoeding van de te leveren diensten.
4.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of
grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe schade die
opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet
doorgaan van de opdracht.
4.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit
hoofde van deze opdrachtnemer, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de
zijde van de opdrachtnemer.
4.5 Indien opdrachtgever een klacht heeft over de geleverde dienst van de
opdrachtnemer, wordt aanbevolen de klachtenprocedure in acht te nemen, te vinden
in Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Intellectueel Eigendom


5.1 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is de
opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het
verstrekte opleiding materiaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook,
te verveelvoudigen.
5.2 Het intellectuele eigendom ‘copyright’ van het opleidings- en cursusmateriaal
komt geheel toe aan de opdrachtnemer.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid en geheimhouding


6.1 De verstrekte privacygegevens worden niet gedeeld met derden en vertrouwelijk
behandeld.
6.2 Elke deelnemer aan trainingen verbindt zich aan de regels van de privacy. Dit
betekent dat alle verhalen van persoonlijke aard vertrouwelijk behandeld dienen te
worden. Deelnemers aan de training mogen dit wel onderling bespreken.
Deelnemers aan de opleiding/training/cursus mogen verhalen van persoonlijke aard
niet buiten de omgeving van de training brengen, tenzij de persoon in kwestie daar
nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 7 Toepasselijk recht


Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van
opdrachtnemer en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is het
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 Klachtenprocedure


8.1 Opdrachtnemer heeft de intentie om te allen tijde een klacht of een geschil met
de opdrachtgever in goede samenspraak en naar beste vermogen te weerleggen
en/of op te lossen naar wederzijdse tevredenheid.
8.2 Mochten opdrachtgever en/of opdrachtnemer niet kunnen leven met de
geschetste gang van zaken onder artikel 8.1 dan zal de volgende stap zijn een
gesprek onder vertegenwoordiging van rechterlijke vertegenwoordigers en/of de stap
naar de rechter te nemen. De opdrachtnemer valt onder het arrondissement van de
rechtbank in Zwolle.
8.3 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door zowel de
opdrachtnemer als de opdrachtgever.

Artikel 9 Inspanningsverplichting


9.1 Trainingen en coachtrajecten: kunnen inhouden: individuele coaching en
trainingen. Voor training-trajecten wordt een tarief vastgesteld, op basis van verrichte
werkzaamheden en/of werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten. De gesloten
overeenkomsten tussen BALLANCE. en opdrachtgever leiden voor BALLANCE. tot
een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij BALLANCE.
gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van
zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen
van BALLANCE. verlangd kan worden.
Disclaimer

Privacy statement


Wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken wij uw naam en e-mailadres in
verband met het beantwoorden van de vraag die u ons stelt. We houden u ook graag
op de hoogte van ons aanbod. Persoonsgegevens die via deze site worden
verkregen, worden niet doorgegeven aan derden.

Bewijs van afstand


De aanpak van BALLANCE. is niet ontwikkeld om een diagnose te stellen inzake
medische problemen, noch vervangt het medische of professionele medische
zorgen. Als dusdanig is het een aanvulling op reguliere behandelingen. BALLANCE.
garandeert geen genezing van enige ziekte. Er zijn ervaringsverhalen die getuigen
dat symptomen van ziekten en klachten verdwijnen. Het is op dit moment niet
wetenschappelijk (in een double blind onderzoek) bewezen dat dit ten gevolge van
de aanpak van BALLANCE. is.

Website www.www.ballance.nl


Deze website is zorgvuldig geschreven, waarbij is gestreefd naar het geven van
correcte en actuele informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen
rechten ontleend worden. BALLANCE. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke
onmogelijkheid om deze website te raadplegen. BALLANCE. is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen
naar deze website.
BALLANCE. behoudt zich het auteursrecht op deze website voor.
Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van BALLANCE. is het toegestaan de
informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen
en/of te verspreiden.
BALLANCE. maakt gebruik van web statistieken om beter inzicht te krijgen in het
gebruik van deze website door de verschillende bezoekers. Met deze informatie kan
BALLANCE. de website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.